ShafaghStone
استفاده از گرانیت در صنعت ساختمان
1392/11/23 


گرانیت یکی از محبوب ترین و عمومی ترین مصالح ساختمانی است و ھزاران سال است که از
این سنگ در فضاھای داخلی و خارجی ساختمان ھا استفاده می شود . مصارف خارجی
گرانیت عبارتند از ساختمان ھا، پل ھا، سنگفرش خیابان ھا و محوطه ھا، مقبر ه ھا و بسیاری از
پروژه ھای خارجی دیگر . مصارف داخلی از قبیل قطعه سنگ ھای صیقل داده شده، پیشخوان
آشپزخانه، کاشی کف، پلکان و بسیاری از مواردی که جنبه تزئیناتی دارد . در ادامه با
کاربردھای معمول این سنگ بیشتر آشنا می شویم.
در ابتدا اندکی با گرانیت آشنا می شویم . معانی زیادی برای اصطلاح گرانیت بکار برده
می شود. تعریف یک زمین شناس از گرانیت یک سنگ آذرین دانه درشت حاوی کوارتز و
فلدسپات تمام بلوری است. در تجارت سنگ ھای ساختمانی از اصطلاح گرانیت برای ھر سنگ
حاوی فلدسپات با کریستال ھایی که با چشم غیر مسلح قابل مشاھده اند ، استفاده می
شود. این طبقه بندی سنگ ھایی مثل آنورتوزیت، گنیس، گرانیت، گرانودیوریت، مونزونیت،
سینیت، گابرو و دیگر سنگ ھایی که در تجارت تحت عنوان گرانیت ھستند را شامل می گردد.
در تصویر فوق یک تخته سنگ گرانیت با شکل و لبه پرداخت شده روی پیشخوان آشپزخانه قرار
گرفته است . افزایش تقاضا برای استفاده از گرانیت در آشپزخانه ھا موجب شده است تا
فروشنده ھای محلی نیز برای تامین آنھا دست بکار شوند و دیگر لازم نیست برای تھیه یک
پیشخوان گرانیتی برای آشپزخانه خود صدھا کیلومتر مسافت طی کنید.
از گرانیت به س بب ظرافت و درخشندگی خاصی که ایجاد م ی کند اغلب برای کفپوش و
قاب ھای دیواری استفاده می شود. زمین شناسان سنگ ھایی را که برای تھیه این کاشی ھا
استفاده می شود را گابرو می نامند . اصطلاح گرانیت در تجار ت سنگ ھای تزئینی استفاده
می شود.
ساختمان نشان داده ش ده در تصویر بالا از قطعات گرانیت شاخته شده است . قطعات گرانیت
استفاده شده در ساختمان ھا می تواند دارای سطح زبر و خشن باشد و یا تمام سطوح آن
پرداخت شده باشد . ترکیبی از گرانیت با سطوح زبر و پرداخت شده می تواند ظاھر زیبا و
جذابی را ایجاد کند.
در پروژه ھای بزرگ ساختمانی از گرانیت در دو حالت مختلف استفاده می شود.
١- بعنوان یک عنصر ساختمانی
٢- بعنوان نمای تزئینی یا روکش
از ھر دو این موارد در پل نمایش داده شده در عکس فوق استفاده شده است . بلافاصله در
بالای خط آب قطعات گرانیت مستطیل شکل بزرگی قابل مشاھده است که در ستون ھای
این پل استفاده شده اند. این مورد کاربرد سنگ گرانیت بعنوان یک عنصر ساختمانی است .
سطح قابل مشاھده در بالای ستون ھا با روکش نازکی از سنگ نما پوشیده شده است که
ظاھر جذابی را ایجاد کرده است.
سنگ فرش ھای گرانیتی می تواند برای سنگفرش یک جاده باریک رنگارنگ و یا حیاط منازل
استفاده شود . ترکیب سنگ ھای طبیعی رنگارنگ با طراحی ھنرمندانه و تخصصی نتیجه
منحصر بفرد و بادوامی را ایجاد می کند. در گذشته از قطعه سنگ ھای گرانیت برای سنگفرش
خیابان ھای سطح شھر ھا استفاده می شد. ھر چند امروزه بدلیل ارزانتر بودن بتن و آسفالت
دیگر از آنھا استفاده زیادی نمی شود.
گرانیت اغلب در پیاده رو خیابان ھا استفاده م یشود. پیاده رو ھایی که از گرانیت ساخته شده اند
نسبت به آنھایی که بتونی ھستند بادوام ترند . این سن گ ھا ظاھر تزئینی زیبایی ایجاد
می کنند.
برای استفاده از گرانیت بعنوان سنگ تزئینی حتم ا لازم نیست آنر ا از معدن استخراج کرد .
گرانیت از نظر روانشناسی تداعی کننده پایداری و ثبات است به ھمین سبب از آن بیشتر
برای سنگ یادبود استفاده می شود.
ھر پروژه با یک ایده و یک قطعه سنگ زمخت ایجاد می شود. حضور در محوطه ای با سنگ ھای
گرانیت می تواند برای شما الھام بخش باشد.
سنگ ھایی که با عنوان تجاری گرانیت نامیده می شوند از معادن زیادی در سرتاسر جھان
استخراج می شوند. این محصولات می تواند پالت رنگی بزرگی برای ترکیب نمودن و جورکردن
آنھا ایجاد کند.
Geology.com : منبع
ترجمه : ظفری مقدم