سنگ گرانیت مشکی با خط های سفید نامنظم (جهت نما)

سنگ گرانیت مشکی با خط های سفید نامنظم-جهت نما

سنگ گرانیت مشکی دربرخی برشها و قطعات دارای خطوط سفید نازک میباشد که بعضی افراد به عنوان عیب از ان یاد می کنند ولی مجموعه شفق با انجام پروژه های بااستفاده ازاین سنگ نشان داد که سنگ گرانیت مشکی باتوجه به سرت بندیهای زیادی که دارد اما درهرصورت قابل استفاده می باشد.