لطفا منتظر بمانید ...

مسئولین معدن

معرفی هیئت مدیره شفق استون

تیم ما

سید سجاد علیزاده طباطبایی

رئیس هیئت مدیره

سید حسن شجاعت الحسینی

مدیر عامل